Obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je právnická osoba Forsting s.r.o., IČO: , miesto podnikania: Sládkovičova 2497 (Tržnica za poštou), 017 01 Považská Bystrica, zápis: Okresný úrad Považská Bystria, číslo živnostenského registra: , (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim– spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

mail: info@forsting.sk, reklamacie@forsting.sk

telefón: 042/ 432 72 68, 0904 704 274
korešpondenčná adresa: Forsting s.r.o., Sládkovičova 2497 (Tržnica za poštou), 017 01 Považská Bystrica

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka:
IBAN:

BIC (SWIFT):

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59 , 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

e-mail: tn@soi.sk

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.